PRIVATUMO POLITIKA IR PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

SIA „CEMETY“ PRIVATUMO POLITIKA
PRIVATUMO POLITIKOS TIKSLAS
1.	Privatumo politikos tikslas: teikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui – informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, apimtį, apsaugą ir tvarkymo terminus duomenų įgijimo metu ir tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.
2.	Asmens duomenys yra bet kuri informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį. Asmens duomenų definicijos, paaiškinimai ir duomenų kategorijos nurodytos priede „Duomenų kategorijos“.
PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMO SFERA
3.	Privatumo politika taikoma privatumo ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimui:
3.1.	Fizinių asmenų – klientų (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus), taip pat trečiųjų asmenų, kurie dėl to, kad teikia paslaugas fiziniam asmeniui, gauna arba perduoda CEMETY bet kokią informaciją (įskaitant kontaktinius asmenis, mokėtojus ir kt.) atžvilgiu;
3.2.	CEMETY biuro ir kitų patalpų lankytojų, įskaitant tuos, kurių atžvilgiu atliekamas vaizdo stebėjimas;
3.3.	CEMETY palaikomų interneto svetainių lankytojų atžvilgiu;
3.4.	asmenų, užsiregistravusių gauti naujienas iš CEMETY atžvilgiu;
Toliau tekste visi minėtieji – Duomenų subjektai.
4.	CEMETY rūpinasi Duomenų subjektų privatumu ir asmens duomenų apsauga, laikosi Duomenų subjektų teisių į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą remiantis taikomais teisės aktais – Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, toliau – Reglamentas, ir kitų taikomų privatumo ir duomenų tvarkymo srities teisės aktų.
5.	Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinkoje Duomenų subjektas teikia asmens duomenis (CEMETY interneto svetainėse www.cemety.lv, www.cemety.lt, el. paštu, popieriniu formatu ar telefonu) ir kokiose sistemose ar popierine forma jie tvarkomi.
6.	Dėl specifinių duomenų tvarkymo būdų (pavyzdžiui, slapukų tvarkymo ir kt.), aplinkos, tikslų gali būti nustatytos papildomos, specifinės taisyklės, apie kurias Duomenų subjektas informuojamas tada, kai jis teikia atitinkamus duomenis CEMETY.
7.	CEMETY turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus, padarant prieinamus Duomenis subjektui jo aktualią versiją patalpinant į CEMETY svetainę. CEMETY išsaugo ankstesnes Privatumo politikos redakcijas, jos yra CEMETY svetainėje.
VALDYTOJAS
8.	Asmens duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY“, juridinis adresas: Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133, įmonės kodas 40103618951, pirmiau ir toliau – CEMETY
9.	CEMETY kontaktinė informacija su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais: info@cemety.lt. Naudojant šią kontaktinę informaciją arba kreipiantis CEMETY juridiniu adresu, galima užduoti klausimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Paklausimą dėl savo teisių įgyvendinimo galima pateikti remiantis 24 punktu.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
10.	CEMETY tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, remdamasi šiais teisiniais pagrindais:
10.1.	sutarčiai sudaryti ir vykdyti – kad sudarytų sutartį po Duomenų subjekto pareiškimo ir užtikrintų jos vykdymą;
10.2.	norminiams aktams vykdyti – kad įvykdytų CEMETY privalomų išorės norminių aktų nustatytą pareigą;
10.3.	remiantis Duomenų subjekto sutikimu;
10.4.	teisėtais (legitimiais) interesais – kad realizuotų su CEMETY ir Duomenų subjekto esamais įsipareigojimais ar sudaryta sutartimi, arba įstatymu susijusius CEMETY legitimius (teisėtus) interesus.
LEGITIMŪS CEMETY INTERESAI
11.	CEMETY teisėti (legitimūs) interesai yra:
11.1.	vykdyti ūkinę veiklą;
11.2.	teikti paslaugas;
11.3.	patikrinti Duomenų subjekto tapatybę prieš sudarant sutartį;
11.4.	užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą;
11.5.	išsaugoti Duomenų subjekto paraiškas ir pareiškimus raštu, pastabas apie juos, įsk., kurie padaryti žodžiu, skambinant į biurą, interneto svetainėse ir savitarnos aplinkoje;
11.6.	analizuoti CEMETY interneto svetainių veiklą, parengti ir įdiegti jų patobulinimus;
11.7.	administruoti Duomenų subjektų paskyrą CEMETY interneto svetainėse;
11.8.	segmentuoti klientų duomenų bazę siekiant efektyviau užtikrinti paslaugas;
11.9.	parengti ir plėtoti paslaugas;
11.10.	reklamuoti savo paslaugas, siunčiant komercinius pranešimus;
11.11.	išsiųsti kitus pranešimus apie sutarties vykdymo eigą ir sutarties vykdymui svarbius įvykius, taip pat atlikti apklausas apie paslaugas ir naudojimosi jomis patirtį;
11.12.	užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms;
11.13.	užtikrinti CEMETY valdymą, finansų apskaitą ir analizę;
11.14.	užtikrinti efektyvius CEMETY valdymo procesus;
11.15.	didinti paslaugų teikimo efektyvumą;
11.16.	užtikrinti ir pagerinti paslaugų kokybę;
11.17.	administruoti mokėjimus;
11.18.	kreiptis į valstybės valdymo ir operatyvios veiklos įstaigas ir teismą siekiant apsaugoti savo teisinius interesus;
11.19.	informuoti visuomenę apie savo veiklą.
CEMETY ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
12.	CEMETY tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
12.1.	paslaugai teikti:
12.1.1.	duomenų subjektui identifikuoti;
12.1.2.	sutarčiai parengti ir sudaryti;
12.1.3.	pardavimui užtikrinti;
12.1.4.	finansavimo pritraukimui įvertinti;
12.1.5.	pretenzijoms nagrinėti ir tvarkyti bei visuomenės nuomonės tyrimams atlikti;
12.1.6.	ataskaitoms paruošti;
12.1.7.	pagal rizikos valdymo priemones.
12.2.	Vaizdo stebėjimas prekybos teritorijoje ir biuro patalpose;
12.3.	Darbuotojų atrankai;
12.4.	Informacijos teikimui valstybės valdymo įstaigoms ir operatyvios veiklos subjektams išorės norminių aktų nustatytais atvejais ir apimtimi.
12.5.	Kitais specifiniais tikslais, apie kuriuos Duomenų subjektas informuojamas tada, kai jis teikia atitinkamus duomenis CEMETY.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
13.	CEMETY tvarko Duomenų subjekto duomenis, naudojant šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgiant į esamas privatumo rizikas ir CEMETY turimus organizacinius, finansinius ir techninius resursus.
14.	CEMETY Duomenų subjekto atžvilgiu nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo.
15.	Siekdamas užtikrinti kokybišką ir operatyvų su Duomenų subjektu sudarytos sutarties įsipareigojimų vykdymą CEMETY gali įgalioti CEMETY bendradarbiavimo partnerius vykdyti atskirus paslaugų teikimo veiksmus. Jei vykdydami šias užduotis, CEMETY bendradarbiavimo partneriai tvarko CEMETY dispozicijoje esamus Duomenų subjekto asmens duomenis, tam tikri CEMETY bendradarbiavimo partneriai laikomi CEMETY duomenų tvarkymo operatoriais (tvarkytojais) ir CEMETY turi teisę perduoti CEMETY bendradarbiavimo partneriams šiems veiksmams vykdyti reikiamus Duomenų subjekto asmens duomenis tokia apimtimi, kokia būtina šiems veiksmams vykdyti.
16.	CEMETY bendradarbiavimo partneriai (turintys asmens duomenų valdytojų statusą) užtikrins  asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remiantis CEMETY reikalavimais ir teisės aktais, ir nenaudos asmens duomenų kitais tikslais, kaip tik su Duomenų subjektu sudarytos sutarties įsipareigojimų vykdymui CEMETY pavedimu.
ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS
17.	CEMETY neatskleidžia trečiosioms šalims Duomenų subjektų asmens duomenų arba bet kokios paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo metu įgytos informacijos, įskaitant informaciją apie gautas paslaugas, išskyrus:
17.1.	jei tam tikrai trečiajai šaliai duomenis reikia perduoti pagal sudarytą sutartį (pavyzdžiui, užtikrinti IT sistemų palaikymo paslaugą, nuotolinės (debesijos) kompiuterijos paslaugą, juridinę paslaugą, buhalterinės apskaitos ir audito paslaugą; skolų išieškojimo paslaugą; dokumentų kopijavimo, skanavimo ir sunaikinimo paslaugą ir t.t. );
17.2.	kad atliktų kokią sutarties vykdymui būtiną arba įstatymu deleguotą funkciją;
17.3.	remiantis Duomenų subjekto aiškiu ir nedviprasmišku sutikimu;
17.4.	išorės norminių aktų numatytiems asmenims pagal jų pagrįstą užklausą, išorės norminių aktų nustatyta tvarka ir apimtimi;
17.5.	išorės norminių aktų nustatytais atvejais CEMETY teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą arba į kitas valstybės institucijas prieš asmenį, pažeidusį šiuos CEMETY teisėtus interesus.
18.	CEMETY asmenų duomenys neperduodami trečiosioms šalims (tai yra, šalims, esančioms už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės zonos ribų). Specialiais atvejais gali būti nusiųsti trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms tik tada, jei valdytojas laikėsi Reglamente numatytų sąlygų.
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
19.	CEMETY apsaugo Duomenų subjekto duomenis fizinėmis ir loginėmis apsaugos priemonėmis, naudojant šiuolaikines technologijas, atsižvelgiant į esamas privatumo rizikas ir CEMETY turimus organizacinius, finansinius ir techninius resursus, įskaitant naudojant tokias programinės įrangos saugos priemones:
19.1.	duomenų šifravimą, transliuojant duomenis (SSL šifravimas);
19.2.	ugniasienę;
19.3.	apsaugos nuo įsilaužimo ir atskleidimo programą;
19.4.	kitas apsaugos priemones pagal aktualias technikos plėtros galimybes.
20.	CEMETY apsaugo Duomenų subjekto duomenis naudodama tokias fizines saugos priemones:
20.1.	techninių resursų apsauga nuo fizinio poveikio sukeltos grėsmės informacinei sistemai;
20.2.	užtikrinant popierine forma esamų duomenų laikymą rakinamose spintose;
20.3.	užtikrinant saugomų duomenų apsaugą nuo gaisro, potvynio, įtampos sumažėjimo arba antiįtampio energijos tiekimo tinkle, techninių resursų vagystės, eksploatacijos taisyklių neatitinkančios drėgmės, oro temperatūros.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ
21.	CEMETY saugo ir tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, kol egzistuoja mažiausiai vienas iš šių kriterijų:
21.1.	tik tol, kol galioja su Duomenų subjektu sudaryta sutartis;
21.2.	kol išorės norminių aktų nustatyta tvarka CEMETY arba Duomenų subjektas gali realizuoti savo legitimius interesus (pavyzdžiui, pateikti pretenzijas arba kelti ar vesti ieškinį teisme);
21.3.	kol kažkuri iš šalių juridiškai įpareigota saugoti duomenis;
21.4.	kol galioja Duomenų subjekto sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jei nėra kito teisėto duomenų tvarkymo pagrindo.
22.	Po to, kai 21 punkte minėtos aplinkybės baigiasi, Duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami.
DUOMENŲ SUBJEKTO PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ
23.	Duomenų subjektas turi teisę gauti norminių aktų nustatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.
24.	Remdamasis norminiais aktais Duomenų subjektas taip pat turi teisę paprašyti iš CEMETY prieigos prie savo asmens duomenų, taip pat paprašyti CEMETY atlikti jų papildymą, taisymą ar trynimą, arba tvarkymo ribojimą Duomenų subjekto atžvilgiu, arba jis turi teisę prieštarauti tvarkymui (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, kuris atliktas vadovaujantis CEMETY teisėtais (legitimiais) interesais), taip pat turi teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos, kiek duomenų tvarkymas susijęs su CEMETY pareigomis, kurios jam priskirtos galiojančiais norminiais aktais, ir kurių laikomasi visuomeniniais interesais.
25.	Duomenų subjektas gali pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo:
25.1.	rašytine forma esant CEMETY biure, parodant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
25.2.	elektroniniu paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu.
26.	Gavęs Duomenų subjekto prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, CEMETY įsitikina Duomenų subjekto tapatybe, įvertina prašymą ir įvykdo jį remiantis norminiais aktais.
27.	CEMETY atsakymą Duomenų subjektui išsiunčia paštu jo nurodytu kontaktiniu adresu arba elektroniniu paštu, pagal galimybes atsižvelgiant į Duomenų subjekto nurodytą atsakymo gavimo būdą.
28.	CEMETY užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remiantis norminiais aktais ir gavęs Duomenų subjekto pretenziją atlieka tikslingus veiksmus, siekiant išspęsti nesutarimus. Tačiau, jei tai nepavyksta, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į priežiūros įstaigą – valstybinę duomenų inspekciją.
SPECIALIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
29.	Specialių kategorijų asmens duomenys – tai duomenys, kurie atskleidžia asmens rasę arba etninę priklausomybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus arba dalyvavimą profesinėse sąjungose, ir genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, kad atliktų fizinio asmens unikalią identifikaciją, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą arba seksualinę orientaciją.
30.	CEMETY netvarko savo klientų specialių kategorijų duomenų. Vienintelė išimtis gali būti taikoma vien tik tuo atveju, jei tvarkyti reikia, siekiant apsaugoti kliento gyvybinius interesus (pavyzdžiui, dėl kliento staigaus sveikatos būklės pablogėjimo būtina iškviesti greitąją medicinos pagalbą, ir panašiose nepaprastosiose situacijose).
DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIKIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO IR TEISĖS JĮ ATŠAUKTI
31.	Duomenų subjektas teikia sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, vaizdo publikavimas, reklama ir kt.), CEMETY registracijos formose, CEMETY paslaugų portaluose / taikomosiose programose, CEMETY ir kitose interneto svetainėse (pavyzdžiui, naujienų gavimo registracijos formos), atvykus į CEMETY.
32.	Asmens duomenų kategorijų sąrašas su duomenimis, kurie gali būti tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu ir kitais teisiniais pagrindais, yra priede „Duomenų kategorijos“.
33.	Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti duomenims tvarkyti duotą sutikimą tokiu pat būdu, kokiu jis duotas, atvykus į CEMETY. Tokiu atveju tolesnis duomenų tvarkymas, kuris remiasi anksčiau duotu sutikimu konkrečiam tikslui, toliau nebus vykdomas.
34.	Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris atliktas tuo metu, kai Duomenų subjekto sutikimas galiojo.
35.	Atšaukiant sutikimą, negali būti nutrauktas duomenų tvarkymas, kuris atliekamas vadovaujantis kitais teisiniais pagrindais.
KOMERCINIAI PRANEŠIMAI IR BENDRAVIMAS
36.	CEMETY komunikuoja su Duomenų subjektu, naudodama Duomenų subjekto nurodytą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, pašto adresą).
37.	Bendrauja apie paslaugų sutartinių įsipareigojimų vykdymą CEMETY sudarytos sutarties pagrindu (pavyzdžiui, informacija apie mokėjimus, paslaugų pakeitimai ir kt.).
38.	Komunikaciją dėl komercinių pranešimų apie CEMETY ir (arba) trečiųjų šalių paslaugas ir kitų su tiesioginiu sutartų paslaugų užtikrinimu nesusijusių pranešimų (pavyzdžiui, apklausos) CEMETY vykdo remiantis išorės norminiais aktais arba remiantis Duomenų subjekto sutikimu.
39.	Duomenų subjektas sutikimą CEMETY komerciniams pranešimams gauti gali duoti naudodamas CEMETY registracijos formas, CEMETY ir kitose interneto svetainėse (pavyzdžiui, naujienų gavimo užsirašymo formos).
40.	Duomenų subjekto duotas sutikimas gauti komercinius pranešimus galioja iki jo atšaukimo (taip pat baigus galioti paslaugų sutarčiai). Duomenų subjektas bet kada gali atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus kokiu nors iš šių būdų:
40.1.	išsiunčiant el. paštą adresu info@cemety.lt;
40.2.	atvykus į CEMETY;
40.3.	naudodamas komerciniame pranešime numatytą automatizuotą galimybę atsisakyti toliau gauti pranešimus, paspaudus atsisakymo nuorodą atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje;
41.	CEMETY nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, vos tik sutvarkomas Duomenų subjekto prašymas. Prašymo tvarkymas priklauso nuo technologinių galimybių, tai gali užtrukti iki trijų parų;
42.	Išreiškiant savo nuomonę apklausose ir paliekant savo kontaktinę informaciją (el. paštą, telefoną), Duomenų subjektas sutinka, kad CEMETY gali su juo susisiekti, naudojant pateiktą kontaktinę informaciją, susijusią su Duomenų subjekto pateiktu įvertinimu.
LANKYMASIS SVETAINĖSE IR SLAPUKŲ TVARKYMAS
43.	CEMETY svetainės gali naudoti slapukus. Slapukų tvarkymo taisyklės pridedamos priede „Slapukų naudojimo sąlygos“.
44.	CEMETY svetainėse gali būti patalpintos nuorodos į trečiųjų asmenų internetines svetaines, kuriose yra savos naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisyklės, už kurias CEMETY neprisiima atsakomybės. 
SIA „CEMETY”
Privatumo politikos priedas
SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
1.	Slapukų naudojimo taisyklėse CEMETY interneto svetainėse www.cemety.lv, www.cemety.lt, yra aprašytas slapukų naudojimas SIA „CEMETY“, juridinis adresas: Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133, įmonės kodas 40103618951, kontaktinė informacija info@cemety.lt, nurodyti slapukų naudojimo tikslai, taip pat naudotojų teisės keisti ir pasirinkti slapukų naudojimą pagal savo poreikius.
2.	Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė (pavyzdžiui, Internet Explorer, Firefox, Safari ir kt.) išsaugo naudotojo galutiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) tada, kai naudotojas lankosi interneto svetainėje, kad identifikuotų naršyklę arba naršyklėje išsaugotų informaciją arba nustatymus. Tokiu būdu pasitelkus slapukus interneto svetainė sugeba išsaugoti individualius naudotojo nustatymus, atpažinti jį ir atitinkamai reaguoti, siekiant patobulinti svetainės naudojimo patirtį. Naudotojas gali atšaukti arba apriboti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų nebus įmanoma visavertiškai naudotis visomis svetainių funkcijomis.
3.	 Priklausomai nuo vykdomų funkcijų ir panaudojimo tikslo, CEMETY naudoja privalomus, funkcinius, analitinius ir tikslinius (reklaminius) slapukus.
4.	Šie slapukai būtini, kad naudotojas galėtų laisvai lankytis ir peržiūrėti interneto svetainę ir naudotis jos siūlomomis galimybėmis, įskaitant įgyti informaciją apie paslaugas ir įsigyti jas. Šie slapukai identifikuoja naudotojo įrenginį, tačiau neatskleidžia naudotojo tapatybės, taip pat jie nerenka ir neapibendrina informacijos. Be šių slapukų interneto svetainė negalės visavertiškai veikti, pavyzdžiui, teikti naudotojui būtiną informaciją, užtikrinti prašomų paslaugų e. parduotuvėje, prisijungimo prie profilio arba paslaugos registracijos. Šie slapukai saugomi naudotojo įrenginyje iki tol, kol uždaroma naršyklė.
5.	Pasitelkus funkcinius slapukus svetainė prisimena naudotojo pasirinktus nustatymus ir padarytus pasirinkimus, kad naudotojas galėtų patogiau naudotis svetaine. Šie slapukai saugomi naudotojo įrenginyje nuolat.
6.	Analitiniai slapukai apibendrina informaciją, kaip naudojamasi interneto svetaine, konstatuoja dažniau lankytus skyrius, įskaitant turinį, kurį naudotojas pasirenka, peržiūrėdamas svetainę. Informacija naudojama analizės tikslais, siekiant išsiaiškinti, kas domina svetainės naudotojus, ir kad galėtų patobulinti svetainės funkcionalumą, padaryti ją patogiau naudojamą. Analitiniai slapukai identifikuoja tik naudotojo įrenginį, tačiau neatskleidžia naudotojo tapatybės.
7.	Atskirais atvejais kai kuriuos iš analitinių slapukų svetainės savininko vietoje remiantis jo nurodymais ir tik pagal nurodytus tikslus valdo trečiosios šalys – duomenų valdytojai (operatoriai), pavyzdžiui, Google Adwords
8.	Tiksliniai (reklaminiai) slapukai naudojami, siekiant apibendrinti informaciją apie naudotojo lankomas interneto svetaines ir siūlyti būtent konkretų naudotoją dominančias mūsų arba bendradarbiavimo partnerių paslaugas arba adresuoti konkretų naudotoją dominančius pasiūlymus. Paprastai šiuos slapukus su svetainės savininko leidimu pagal nurodytus tikslus talpina trečiosios šalys, pavyzdžiui, Google Adwords. Tiksliniai slapukai naudotojo galutiniame įrenginyje saugomi nuolat.
9.	CEMETY naudoja slapukus, siekdamas pagerinti svetainių naudojimo patirtį:
9.1.	- užtikrinti svetainės funkcionalumą;
9.2.	- pritaikyti svetainės funkcionalumą naudojimo įpročiams – įskaitant kalbą, paieškos užklausas, anksčiau apžvelgtą turinį;
9.3.	- įgyti statistinius duomenis apie svetainės lankytojų srautą – lankytojų skaičių, svetainėje praleistą laiką ir kt.;
9.4.	naudotojams autentifikuoti.
10.	Jei nėra nustatyta kitaip, slapukai saugomi, kol atliekamas veiksmas, kokiam tikslui jie rinkti, ir po to jie ištrinami.
11.	Slapukų informacija neperduodama tvarkyti už Europos Sąjungos ir EEZ ribų.
12.	Lankantis CEMETY svetainėse, naudotojui rodomas langas su pranešimu apie tai, kad interneto svetainėje naudojami slapukai.
13.	Uždarydamas šį pranešimo langą naudotojas patvirtina, kad susipažino su informacija apie slapukus, jų naudojimo tikslus, atvejus, kai jų informacija perduodama trečiajai šaliai, ir su tuo sutinka. Teisinis slapukų naudojimo pagrindas – naudotojo sutikimas. Jei naudodamas svetainę naudotojas sudaro sutartį – slapukų tvarkymas reikalingas sutarčiai su naudotoju vykdyti, arba, kad CEMETY įvykdytų savo įstatyminę pareigą arba įgyvendintų teisėtus interesus.
14.	Kiekvienos interneto naršyklės saugos nustatymuose galimas slapukų apribojimas ir trynimas. Tačiau reikia turėti omenyje, kad negalima atsisakyti naudoti privalomų ir funkcinių slapukų, nes be jų užtikrinti svetainės visaverčio naudojimo neįmanoma.
15.	Jei naudotojui kilo klausimų dėl slapukų naudojimo, jis gali susisiekti su CEMETY, naudodamas tokią kontaktinę informaciją: info@cemety.lt.
SIA „CEMETY”
Privatumo politikos priedas
DUOMENŲ KATEGORIJOS
Nr.	Duomenų kategorija 	Pavyzdžiai
1.	Asmens identifikacijos duomenys	Vardas, pavardė, asmens kodas/ID, gimimo data, pareigos,  darbovietės paso Nr./ID numeris
2.	Asmens kontaktinė informacija	Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas
3.	Specialių kategorijų duomenys (jautrūs)	Nedarbingumo požymiai, darbuotojų privalomų sveikatos patikrinimų duomenys
4.	Duomenų subjekto kontaktinių asmenų duomenys	Kontaktinio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris
5.	Duomenų subjekto duomenys	Duomenų subjekto sutarties numeris, duomenų subjekto registravimo data, statusas
6.	paslaugos duomenys	Sutarties numeris, kaina, nuolaida
7.	paslaugos sutarties duomenys	Sutarties numeris, pasirašymo / patvirtinimo data, rūšis, priedo numeris, priedo data
8.	Komunikacijos duomenys	Gaunamųjų / siunčiamųjų raštų rūšis, numeris, data, registruotojas, turinys, kanalas, pristatymo statusas
9.	Mokėjimo duomenys	Mokėjimo sutarties numeris, sprendimas, mokėjimų grafikas
10.	Atsiskaitymo duomenys	Atsiskaitymo sistemos sąskaitos numeris, banko sąskaitos numeris, sąskaitos numeris, data, suma, sąskaitos gavimo būdas, apmokėjimo data, skolos suma, skolos išieškojimo informacija
11.	Pretenzijų duomenys	Pretenzijos numeris, registravimo / sprendimo data, būdas, aprašas
12.	Duomenų subjektų apklausų duomenys	Apklausos pavadinimas, išsiuntimo data, atsakymo teikimo data, apklausos klausimai ir pateikti atsakymai
13.	CEMETY interneto svetainėse atlikti veiksmai	IP adresas, atlikto veiksmo pavadinimas, interneto svetainės skyrius, data ir laikas
14.	Vaizdo duomenys	Vaizdo įrašas iš renginių, vaizdo stebėjimas CEMETY, įrašymo data
15.	Prieigos prie sistemų duomenys	Duomenų subjektui suteikti naudotojo vardai ir slaptažodžiai
16.	Sutikimų  informacija	Duomenų subjekto išreikšto sutikimo pastaba pagal temas, sutikimo data ir laikas, šaltinis
CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.